Maene Ypma horizontaal website Menu

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Ypma Piano's (verder genoemd: "de site") besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: "de informatie") op de site onvolledig c.q. onjuist zijn.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.
Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Ypma Piano's. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ypma Piano's sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Ypma Piano's niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

AVG en privacybeleid


Maene Ypma wit